مدرسه کسب و کار جندی شاپور برگزار می کند

مدرسه کسب و کار جندی ...

مدرسه کسب و کار جندی شاپور برگزار می کند

دوره آموزش تخصصی

بازار سرمایه بورس به سبک تحلیل بنیادی

28 تا 29 بهمن ماه و 10 تا 11 اسفند ماه

30 ساعت

همراه با ارائه گواهی معتبر

نوشته های مشابه

دیدگاه ها 0

افزودن

دیدگاه

لطفا هویت خود را تایید کنید: