حضور تعدادی از ...

حضور تعدادی از دانش آموختگان دهه پنجاه دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور در شانزدهمین همایش ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه