کارگاه آنالیز داده‌های ...

کارگاه آنالیز داده‌های زیستی و رسم نمودار

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی " آشنایی با طرح خدمات کشاورزی پهپادی"

کارگاه آموزشی مجازی ...

کارگاه آموزشی مجازی تحت عنوان «تجزیه و تحلیل داده های مولکولی از دیدگاه تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت»

برگزاری کارگاه تخصصی ...

برگزاری کارگاه تخصصی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و سمینار تخصصی کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی

کارگاه آموزشی انتخاب ...

کارگاه آموزشی انتخاب موضوع ناب پژوهش

کارگاه آموزشی از ...

کارگاه آموزشی از ایده تا اختراع

تمدید کارگاه آموزشی ...

تمدید کارگاه آموزشی اصول استارتاپ داری

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی آماده‌سازی کتب و نشریات در کتابخانه دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی آماده‌سازی کتب و نشریات در کتابخانه دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی آماده‌سازی کتب و نشریات در کتابخانه دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی آماده‌سازی کتب و نشریات در کتابخانه دانشگاه

کارگاه آموزشی اصول ...

کارگاه آموزشی اصول استارتاپ داری