کارگاه آموزشی از ...

کارگاه آموزشی از ایده تا اختراع

تمدید کارگاه آموزشی ...

تمدید کارگاه آموزشی اصول استارتاپ داری

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی آماده‌سازی کتب و نشریات در کتابخانه دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی آماده‌سازی کتب و نشریات در کتابخانه دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی آماده‌سازی کتب و نشریات در کتابخانه دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی آماده‌سازی کتب و نشریات در کتابخانه دانشگاه

کارگاه آموزشی اصول ...

کارگاه آموزشی اصول استارتاپ داری

کارگاه آموزشی اصول ...

کارگاه آموزشی اصول استارتاپ داری

کارگاه آموزشی اصول ...

کارگاه آموزشی اصول استارتاپ داری

کارگاه آموزشی آشنایی ...

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه جستجو و دسترسی منابع مورد نیاز ازطریق طرح امین و طرح غدیر

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی چکیده نویسی به زبان انگلیسی

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی چکیده نویسی به زبان انگلیسی