با وارد کردن اطلاعات خود در این قسمت می توانید به عضویت عادی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز در آیید .

برای ادامه و تکمیل اطلاعات لطفاْ یکی از روش های زیر را انتخاب کنید :


با استفاده از این مشخصات اطلاعات شما در سیستم ما جستجو میگردد.

در صورتی که با هیچ یک از روش ها موفق به ثبت نام نشدید اینجا کلیک کنید .