اساسنامه

به نام خدا

 

اساسنامه انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهيد چمران اهواز

 آئين نامه و مزاياي عضويت

 

مقدمه

به منظور ايجاد و حفظ ارتباط ميان دانش آموختگان با دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانش آموختگان با يكديگر، و بهره برداري از امكانات و تجربيات علمي و عملي في ما بين و همچنين به هنگام كردن سطح علمي دانش آموختگان، انجمن دانشگاه آموختگان دانشگاه شهيد چمران اهواز بر مبناي آئين نامه نحوه تشكيل انجمن دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 7/4/77 وزارت فرهنگ و آموزش عالي(وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري فعلي) و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران و مفاد اين اساس نامه تشكيل مي شود.

فصل اول  كليات

ماده 1- نام انجمن

 • : نام انجمن، انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهيد چمران خواهد بود.
 • : در اين اساس نامه دانشگاه شهيد چمران اهواز به اختصار دانشگاه و انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهيد چمران به اختصار انجمن ناميده مي شود.

ماده 2- تعريف انجمن

2-1: انجمن تشكيلاتي است غير انتفاعي و غير سياسي، كه به هيچ يك از احزاب، گروه ها و جمعيت هاي سياسي وابستگي ندارد و با پايبندي به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح  نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران صرفاً در جهات تحقق اهداف مندرج در اين اساس نامه فعاليت مي كند.

ماده 3  اهداف انجمن

3-1:  ايجاد و حفظ ارتباط مستمر بين دانشگاه و دانش آموختگان به منظور آشنائي و بهره برداري موثر از امكانات و تجربيات علمي و عملي يكديگر.

3-2: كوشش براي اعتلاي سطح علمي و فرهنگي اعضاء انجمن

3-3: همكاري با دانشگاه در هدايت و جذب كمك هاي معنوي و مادي مردم ، نهادهاي علمي و فرهنگي، دستگاه هاي اجرائي و واحدهاي اقتصادي براي پيشبرد كيفي و كمي امور دانشگاه.

3-4: برقراري ارتباط مستمر دانش آموختگان با يكديگر.

3-5: ارج گذاشتن نسبت به مطالعات، تحقيقات، خلاقيت هاي علمي، تجربيات و خدمات ارزشمند دانش آموختگان

3-6: برقراري و حفظ ارتباط بين انجمن، دانش آموختگان، مردم و شهر اهواز به منظور همكاري هاي متقابل.

3-7: انتقال نيازهاي علمي، اجتماعي، تحقيقاتي و فني كشور به دانشگاه براي به روز كردن محتواي دروس و جهت دادن به پژوهش هاي علمي.

 

 

ماده 4  محل انجمن

4-1: دفتر مركزي انجمن در شهر اهواز است و بر حسب نياز مي تواند در ساير شهرها شعبه و يا دفتر نمايندگي داير نمايد.

تبصره: تعيين محل دفتر مركزي در شهر اهواز و شعبه هاي انجمن در ساير نقاط به عهده هيات اجرايي انجمن مي باشد.

ماده 5  مدت فعاليت انجمن

5-1: مدت فعاليت انجمن نامحدود است.

تبصره: بر مبناي ماده 16 آئين نامه نحوه تشكيل انجمن دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 7/4/77 وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري مدت پروانه صادره براي انجمن 4 سال است و انجمن موظف است حداقل 3 ماه قبل از انقضاي مدت مذكور درخواست تمديد پروانه را به كميسيون انجمن هاي دانش آموختگان در وزارتخانه مذكور تقديم نمايد.

ماده 6- تابعيت انجمن

6-1: تابعيت انجمن ايراني بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است.

ماده 7- وظايف و فعاليت هاي انجمن

به منظور دست يابي به اهداف مندرج در ماده 3، انجمن در زمينه هاي زير به صورت موثر فعاليت خواهد نمود:

7-1: برگزاري كنفرانس، سمينارها وگردهمائي هاي علمي و فرهنگي به منظور بالابردن دانش تخصصي و بينش فرهنگي اعضاء انجمن

7-2: انتقال نيازهاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و فني بخش هاي مختلف اجرائي كشور به دانشگاه

7-3: فراهم نمودن زمينه همكاري هاي علمي و مشاوره اي بين دانشگاه و ساير بخش ها با كمك اعضاء

7-4: تلاش در برگزاري دوره هايي براي ادامه تحصيل و يا ارتقاء سطح علمي اعضاء به صورت رسمي يا غير رسمي از طريق دانشگاه با همكاري بخش هاي اجرائي كشور

7-5: ايجاد تسهيلات لازم جهت استفاده اعضاء از امكانات علمي، تحقيقاتي فرهنگي و ورزشي دانشگاه (مانند كتابخانه ، آزمايشگاه،استخر، فروشگاه ، باشگاه و غيره) با رعايت ضوابط و شرايط دانشگاه

7-6: ارائه پيشنهادهاي اصلاحي درباره برنامه آموزشي و پژوهشي دانشگاه بر اساس نيازهاي جامعه

7-7: ايجاد تسهيلات لازم به منظور استفاده اعضاء انجمن، كاركنان و دانشجويان دانشگاه از امكانات علمي، عملي و پژوهشي دستگاه هاي اجرائي كشور با توجه به ضوابط مربوطه.

8-7: ايجاد ارتباط با ساير انجمن هاي دانش آموختگان و ساير نهادهاي علمي و فرهنگي كشور

7-9: سازماندهي لازم به منظور جذب كمك هاي معنوي و مادي مردمي نهادهاي فرهنگي و واحدهاي اقتصادي و هدايت آنها براي پيشبرد اهداف انجمن و دانشگاه

7-10: انتشار نشريه و خبرنامه در جهت تحقق اهداف و ايفاي وظايف انجمن

7-11: ايجاد بخش هاي مشاوره اي جهت رفع مشكلات اعضاء انجمن

7-12: آشنا نمودن استادان، دانش آموختگان و دانشجويان با محيط هاي مختلف علمي، فرهنگي، فني و تخصصي از طريق بازديدهاي علمي

7-13: كمك به جذب دانش آموختگان دانشگاه در بخش هاي مناسب علمي، فرهنگي، صنعتي و اجرائي كشور.

7-14: برگزاري جلسات و مشاوره با سازمان ها و نهادهاي مردمي و دولتي و بحث و تبادل نظر پيرامون امور مورد علاقه طرفين

7-15: ارائه خدمات در جهت كسب امكانات براي اجراي برنامه هاي انجمن و دستيابي به اهداف آن   آئين نامه اجرائي اين فعاليت ها بايد توسط هيات اجرايي تهيه و به تصويب مجمع عمومي برسد.

 

فصل دوم- عضويت

ماده 8- شرايط عضويت در انجمن

8-1: اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

8-2: پرداخت حق عضويت

8-3: داشتن حداقل يك مدرك تحصيلي از دانشگاه و يا عضويت در هيات علمي دانشگاه

تبصره 1: افرادي كه حائز بندهاي سه گانه فوق باشند، به درخواست شخصي مي توانند به عنوان عضو اصلي انجمن پذيرفته شوند.

تبصره 2: افرادي كه خدمات ارزنده علمي و فرهنگي انجام داده باشند مي توانند به دعوت هيات اجرائي يا به تقاضاي خود و تائيد هيات اجرائي به عنوان عضو افتخاري انجمن پذيرفته شوند. اعضاء افتخاري مي توانند از كليه امكانات و تسهيلاتي كه براي اعضاء اصلي در نظر گرفته شده، استفاده كنند و در جلسات مجمع عمومي شركت نمايند و پيشنهادات خود را ارائه دهند. لكن اعضاء افتخاري ملزم به داشتن شرايط بندهاي 2 و 3 ماده 8 نمي باشند.

تبصره 3: افرادي كه در مقطعي از زمان دانشجوي دانشگاه بوده اند ولي مدرك تحصيلي خود را از دانشگاه ديگر گرفته اند به درخواست شخصي و با تائيد هيات اجرايي به عنوان اعضاء وابسته انجمن پذيرفته مي شوند. اعضاء وابسته ملزم به داشتن شرط بند 3 ماده 8 نمي باشند.

تبصره 4: اعضاء وابسته و اعضاء افتخاري مي توانند در كليه گردهمائي هاي انجمن شركت كنند، اما حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را ندارند.

تبصره 5: لغو عضويت اعضائي كه يك يا تعدادي از شرايط فوق را از دست مي دهند با هيات اجرايي است.

 

فصل سوم- اركان انجمن

ماده 9- اركان انجمن عبارتند از:

9-1: هيات موسس

9-2: مجمع عمومي

9-3: هيات اجرائي

9-4: بازرسان

 

 

 

ماده 10- هيات موسس

10-1: تعداد اعضاء هيات موسس 7 نفر مي باشد كه طبق ماده 12 آئين نام تشكيل انجمن دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تشكيل و پس از به تصويب رساندن اين اساس نامه، ثبت انجمن، برگزاري اولين مجمع عمومي و شروع به كار انجمن، منحل مي گردد .

ماده 11- وظايف هيات موسس

11-1: تهيه و به تصويب رساندن اولين اساس نامه انجمن

11-2: تاسيس و ثبت انجمن طبق ماده 11 آئين نامه تشكيل انجمن دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

11-3: برگزاري اولين مجمع عمومي ظرف مدت 6 ماه پس از تاسيس انجمن كه وظايف خود را طبق اساس نامه پيشنهادي به انجام رساند.

11-4: معرفي اولين هيات اجرائي و دبير انجمن با انجام انتخابات در اولين مجمع عمومي

ماده 12- مجمع عمومي

12-1: مجمع عمومي به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري متشكل از كليه اعضاء انجمن است و زير نظر دبير انجمن تشكيل جلسه مي دهد.

ماده 13- جلسات مجمع عمومي

13-1: جلسات عادي مجمع عمومي حداقل سالي يك بار زير نظر دبير انجمن برگزار مي گردد. جلسات فوق العاده به هر تعداد كه لازم باشد به درخواست حداقل يكي از نامبردگان زير تشكيل مي گردد:

1- دبير انجمن 2- بازرس قانوني 3- دوسوم از كل اعضاي اصلي هيات اجرائي (با تقريب اضافي) 4- پنجاه نفر از اعضاء اصلي انجمن.

برگزاري مجامع عمومي به عهده هيات اجرائي است.

تبصره 1 : جلسات مجمع عمومي عادي(سالانه يا زودتر) با حضور حداقل يكصد نفر از اعضاء اصلي انجمن رسميت پيدا مي كند.

(شايان ذكر است كه اين عدد بر مبناي حدود نصف اعضاء رشته موجود در دانشگاه كه هر رشته 5 نفر عضو پيدا مي كند كه در نظر گرفته شده است)

تبصره 2 : جلسه مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل از اعضاء اصلي انجمن رسميت پيدا مي كند.

تبصره 3 : چنانچه در اولين جلسه هر يك از مجامع حد نصاب مذكور در تبصره هاي فوق محقق نشود، جلسه بعدي با هر تعداد اعضاء حاضر رسميت مي يابد.

تبصره 4 : دعوت براي هر يك از مجامع حداقل يك ماه قبل از برگزاري مجمع و از طريق آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار انجام مي شود.

ماده 14- وظائف مجمع عمومي

14-1: انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيات اجرائي، بازرسان و بركناري آنها در صورت لزوم

14-2: استماع گزارش هاي دبير، خزانه دار، و بازرسان در خصوص فعاليت هاي انجام شده، ارزيابي آنها و تصميم گيري در مورد آنها.

14-3: بررسي و تصويب سياست هاي كلي وبرنامه هاي انجمن

14-4: تصويب بودجه و ترازنامه مالي انجمن

14-5: انحلال انجمن

14-6: تائيد تغييرات پيشنهادي در مفاد اساس نامه و ارائه آن به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري براي تصويب.

14-7: بررسي و تصويب آئين نامه هاي اداري مالي و معاملاتي .

تبصره 1 : تصميمات مجمع عمومي با حداقل نصف به علاوه يك آراء حاضر مصوب تلقي مي شود.

تبصره 2 : در صورتي كه پيشنهادها جهت راي گيري متعدد باشند تصميمات مجمع عمومي با حداقل راي اكثريت نسبي اعضاء حاضر در جلسه مصوب تلقي مي گردد .

ماده 15- هيات اجرايي

15-1: هيات اجرائي از ميان اعضاء اصلي انجمن توسط مجمع عمومي براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند. هيات اجرائي متشكل از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل است كه حداقل داراي پنج سال سابقه كار يا تحصيل بعد از اخذ اولين مدرك دانشگاهي باشند.

تبصره 1 : حداكثر يك سوم از اعضاء هيات اجرائي مي توانند از هيات علمي غير فارغ التحصيل دانشگاه با سابقه حداقل 10 سال تدريس در دانشگاه شهيد چمران اهواز باشند. براي هيات علمي فارغ التحصيل دانشگاه شرط حداقل 10 سال تدريس در دانشگاه شهيد چمران اهواز ضروري نيست.

تبصره 2 : اگر عضويت يكي از اعضاء هيات اجرائي در انجمن لغو شود، به تبع آن عضويت وي در هيات اجرائي نيز لغو مي شود.

تبصره 3 : انتخاب مجدد در هيات اجرائي بلامانع است.

ماده 16- وظايف و اختيارات هيات اجرائي

16-1: اداره امور انجمن در حدود مقررات اين اساس نامه و آئين نامه هاي مربوطه در جهت تحقق اهداف انجمن

16-2: انتخاب يك نفر از اعضاي هيات اجرائي به عنوان دبير انجمن و رئيس هيات اجرائي، يك نفر به عنوان نايب رئيس و يك نفر به عنوان خزانه دار

16-3: اجراي مصوبات مجمع عمومي

16-4: تهيه آئين نامه گردش كار هيات اجرايي و آئين نامه ضوابط عضويت بر اساس بند 14-7 اساس نامه و ارائه آنها به مجمع عمومي جهت تصويب و نظارت بر اجراي آنها پس از تصويب

16-5: نظارت بر مجموعه فعاليت هاي انجمن مانند برگزاري سمينارها، ميزگردها، جلسات سخنراني و گردش هاي علمي يا تفريحي در چهارچوب اهداف انجمن.

16-6: تهيه و تصويب ساير آئين نامه هاي اجرائي و ضوابط تشكيلاتي مربوط به انجمن، اركان، شاخه ها در دانشكده ها و كميته هاي تخصصي و نظارت بر اجراي آنها.

16-7: نظارت بر مجموع فعاليت هايي كه بنام انجمن انجام مي شود از جمله برگزاري سمينارها، ميزگردها و جلسات سخنراني در چهارچوب اهداف و سياست هاي انجمن.

16-8: بررسي، مطالعه و تائيد پيشنهادها درخصوص خط مشي، برنامه و بودجه سالانه، ترازنامه مالي، گزارش عملكرد و تاسيس دفاتر جهت ارائه به مجمع عمومي.

16-9: تعيين و يا عزل حكم يا وكيل به جهت حل و فصل دعاوي انجمن

16-10: تفويض تمام يا قسمتي از اختيارات به اشخاص حقوقي يا حقيقي ديگر با حق وكيل

16-11: بكارگيري و قطع همكاري كاركنان و تعيين ميزان دستمزد و تامين هرگونه تسهيلات رفاهي و معيشتي آنان

16-12: تصويب ضوابط قبول هدايا و كمك هاي بلاعوض

16-13: تهيه و تصويب تشكيلات اجرايي انجمن در چهارچوب اساسنامه

16-14: تهيه و تصويب تشكيلات هيئت اجرايي انجمن

16-15: بررسي ميزان حق عضويت اعضا و پيشنهاد آن به مجمع عمومي

16-16: همكاري با بازرسان در انجام امورمحوله آنان

16-17: تفسير اساس نامه

16-18: نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به نام انجمن به استثناي فروش اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد.

تبصره: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساس نامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است ، هيئت اجرايي كليه اختيارات لازم را براي اداره امور انجمن با رعايت حدود وظايف خود و ضوابط انجمن دارا مي باشد.

ماده 17- جلسات هيئت اجرائي

جلسات هيئت اجرايي به دعوت رئيس و در غياب او به دعوت نايب رئيس تشكيل مي شود و با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء (اصلي يا علي البدل) رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريت مطلق اراء اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. اعضاء علي البدل در صورت عدم حضور اعضاء اصلي حق راي خواهند يافت.

تبصره 1- مصوبات و صورتجلسات هيئت اجرائي در دفاتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاء حاضر در جلسه هيئت اجرايي خواهد رسيد.

تبصره 2- كليه اسناد مالي انجمن با امضاء دبير انجمن و خزانه دار رسميت مي يابد. كليه مكاتبات تعهدآور و يا عادي با امضاء رئيس يا در غياب او با امضاء نايب رئيس هيئت اجرايي و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

تبصره: كليه مدارك، پرونده ها و نوشته هاي رسمي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود.

تبصره 4- انجمن داراي مهر و آرم مخصوص بوده كه با تصويب هيئت اجرايي تهيه و استفاده خواهد شد. هيئت اجرايي در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئوليت قانوني دارد.

ماده 18-  دبير انجمن

دبير انجمن رئيس هيئت اجرايي و مجري مصوبات هيات اجرايي و بالاترين مقام اجرايي انجمن بوده و مسئول حسن انجام امور، هدايت فعاليت ها و حفظ حقوق و منافع انجمن بر طبق مفاد اساس نامه و آئين نامه هاي مصوب آن مي باشد.

ماده 19- وظائف و اختيارات دبير انجمن

19-1: ايجاد تماس و مكاتبه با كليه اشخاص و مراجع رسمي دولتي و غيردولتي

19-2: نمايندگي انجمن در كليه مراجع با حق توكيل به غير

19-3: ارجاع دعاوي و حق صلح با تصويب هيئت اجرايي

19-4: پيشنهاد سياست، خط مشي، برنامه  و بودجه سالانه، ارائه گزارش هاي عملكرد، ترازنامه، پيشنهاد تاسيس دفاتر فرعي و آئين نامه هاي مورد نياز به هيئت اجرايي

19-5: تهيه مشكلات مناسب و پيشنهاد آن به هيات اجرايي به منظور تصويب

19-6: تنظيم، هدايت و انجام امور انجمن در قالب برنامه ها و بودجه مصوب

19-7: صرف هزينه در امور محوله مطابق مقررات انجمن

19-8: انجام ساير وظايف محوله از طرف هيات اجرايي

تبصره  دبير انجمن مي تواند بخشي از اختيارات خود را در چهارچوب آئين نامه هاي مصوب انجمن به يكي ديگر از اعضاي هيات اجرايي واگذار كند.

ماده 20- بازرسان

20-1: مجمع عمومي دو نفر از اعضاء اصلي انجمن را به عنوان بازرسان(اصلي وعلي البدل) براي مدت دو سال به منظور نظارت بر كليه امور انجمن انتخاب مي نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد هر يك از بازرسان بلامانع است.

ماده 21- وظائف و مسئوليت هاي بازرسان

21-1: بررسي اسناد، مدارك و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي ارائه به هيات اجرايي و مجمع عمومي

21-2: رسيدگي به ترازنامه و ساير گزارش هاي مالي، تهيه گزارش كتبي و اظهارنظر در مورد عملكرد هيات اجرايي و دبير انجمن(گزارش مذكور بايد 15 روز قبل از اجلاس مجمع عمومي در اختيار هيات اجرايي و دبير انجمن قرار گيرد)

21-3: بازرسان مي توانند براي انجام وظايف خود به كليه مدارك و اسناد موردنياز در انجمن مراجعه و كسب اطلاع نمايند، به گونه اي كه در امور اجرايي انجمن وقفه اي ايجاد نشود.

21-4: مطالعه گزارش هاي هيات اجرايي اعم از مالي و غيرمالي براي ارائه به مجمع عمومي

21-5: گزارش هرگونه تخلف هيات اجرايي از مفاد اساس نامه يا آئين نامه هاي مصوبه به مجمع عمومي

ماده 22- وظائف خزانه دار

22-1: خزانه دار انجمن مسئول امور مالي و حفظ و نگهداري اموال و موجودي هاي نقدي و دريافت حق عضويت از اعضاي انجمن يا از شاخه ها و نيز قبول كمك هاي مالي و اعانات بلاعوض و ساير عطايايي كه از طرف اشخاص و يا موسسات به انجمن پرداخت مي شود مي باشد.

22-2: خزانه دار موظف به ثبت درآمد و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني و تهيه شرح و بيلان آن كه در پايان هر سال مالي جهت بررسي به هيئت اجرائي ارائه خواهد شد، مي باشد.

22-3: ساير وظائف خزانه دار و حدود مسئوليت هاي او توسط هيات اجرائي تعيين خواهد شد.

ماده 23- منابع مالي

منابع مالي انجمن از طريق دريافت حق عضويت از اعضاء و همچنين قبول كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي، قبول وصيت، درآمد موقوفات و ارائه خدمت تامين مي شود.

تبصره- كليه وجوه مازاد بر هزينه هاي انجمن در حساب مخصوصي نزد يكي از بانك هاي رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد.

ماده 24- واحدهاي تابعه انجمن

24-1: به پيشنهاد هيات اجرايي و با تصويب مجمع عمومي، انجمن مي تواند شاخه ها و واحدهايي مستقر در دانشكده ها و مراكز وابسته به دانشگاه تاسيس نمايد.

24-2: نحوه مديريت و محدوده وظايف واحدهاي تابعه توسط هيئت اجرايي پيشنهاد و در مجمع عمومي انجمن به تصويب مي رسد.

ماده 25- كميته هاي تخصصي

25-1: انجمن مي تواند به منظور پيشبرد اهداف خود كميته هاي تخصصي تشكيل دهد. تركيب اعضا و شرح وظايف كميته هاي مزبور با پيشنهاد دبير انجمن و تصويب هيئت اجرايي خواهد بود.

25-2: براي استفاده از اعضاي هيئت علمي دانشگاه در كميته هاي تخصصي، موافقت رئيس دانشگاه ضروري است.

ماده 26- انحلال انجمن

26-1: انحلال انجمن با تصويب حداقل دو سوم كل اعضاي انجمن مجمع عمومي امكان پذير است.

26-2: در صورت انحلال انجمن، كميته اي توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود و زير نظر رئيس دانشگاه نسبت به تسويه اموال انجمن اقدام خواهد كرد. كليه اموال انجمن پس از تسويه حساب در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد.

ماده 27- اين اساس نامه در سه فصل و 27 ماده در تاريخ                     به تصويب مجمع عمومي رسيد.

 

 

 

 

 

به نام خدا

آئين نامه و مزاياي عضويت  در انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

1       واژگان اختصاري كه در اين آئين نامه بكارمي روند:

 • :دانشگاه = دانشگاه شهيد چمران اهواز
 • :انجمن = انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهيد چمران اهواز
 • :اساس نامه = اساس نامه انجمن
 • :هيات = هيات اجرايي انجمن
 • شرايط عضويت
  • :اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
  • :داشتن حداقل يك مدرك تحصيلي از دانشگاه يا عضويت در هيات علمي دانشگاه
  • :پرداخت حق عضويت
  • :تكميل فرم درخواست عضويت
 • انواع عضويت
  • :كساني كه داراي شرايط بند 2 باشند به عنوان عضو اصلي پذيرفته مي شوند
  • :هيات مي تواند كساني را كه داراي شرائط بندهاي 2-2 و 2-3 نيستند، به علت شايستگي هاي خاص انها به عنوان عضو افتخاري بپذيرد.
  • :كساني كه حداقل يك سال در دانشگاه شهيد چمران اهواز تحصيل كرده اند ولي مدرك دانشگاهي خود را از

     دانشگاه ديگري گرفته اند، بدون احراز شرط بند 2-2 به عنوان عضو وابسته پذيرفته مي شوند.

 • : مزاياي عضويت وابسته و افتخاري مشابه با عضويت اصلي است مگراينكه اعضا وابسته و افتخاري داراي حق انتخاب كردن و انتخاب شدن نيستند.
 • كارت عضويت
  • :براي هر عضو كارت عضويت صادر خواهد شد.
  • :فرم كارت، مدت اعتبار و شرايط صدور توسط هيات تعيين مي شود.
 • انصراف از عضويت
  • :هر عضو مي تواند كتبا از عضويت اعلام انصراف نمايد.
  • :مدارك و پرداختي هاي عضو انصرافي مسترد نخواهد شد.
 • – لغو عضویت

 

 • :هيات مي تواند با توجه به اساس نامه، عضويت هر عضو را لغو نمايد. در اين حالت بايستي به اعتراض وي رسيدگي شود.
 • مزاياي عضويت
  • :مزاياي آشكار معنوي كه بدون نياز به شرح و بسط دانش آموختگان علاقه مند را به سوي خانه و بستگان فرهنگي خود آنها جذب مي كند.
  • :استفاده اعضا از امكانات علمي، تحقيقاتي، فرهنگي و ورزشي دانشگاه(مانند كتابخانه، آزمايشگاه، استخر، فروشگاه، باشگاه، سالن ها و شبكه كامپيوتري)
  • :كسب اطلاع در مورد ارتباط و ديدار ساير دانش آموختگان
  • :كسب اطلاعات به روز در مورد وضعيت فعلي دانشگاه
  • :ارتباط با و ديدار استادان قديمي و فعلي دانشگاه
  • :دريافت نشريه رسمي انجمن و نشريه ها و اطلاعيه هاي ماهانه
  • :امكان ارائه پيشنهادات و انواع امكانات به انجمن و دانشگاه
  • :امكان شركت در گردهمايي ها و گردش هاي جمعي و خانوادگي
  • :امكان شركت در دوره ها، سمينارها، كارگاه ها و سخنراني ها
  • : بازديد از اهواز و دانشگاه
  • : شناخت انجمن هاي مشابه و دانشگاه هاي ديگر و ارتباط با آنها.
  • :ايجاد ارتباط دانش آموختگان جوان با دانش آموختگان قديمي به خصوص در زمينه كاريابي و استفاده از تخصص هاي يكديگر.
  • :امكان عرضه و معرفي فعاليت هاي تحقيقاتي، صنعتي، علمي و فرهنگي اعضاء.
  • :شناسايي و معرفي اعضاي برجسته و فعال و اعطاي تقديرنامه، تشويق نامه و مدال به ايشان.