تماس با ما

آدرس: دانشگاه شهید چمران – سازمان مرکزی ، دفتر انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران

تلفن تماس:

09166126897

آدرس پست الکترونیک: