چگونگی عضویت

همه دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران و اعضای هیات علمی می توانند برای عضو شدن فرم  عضویت را  پر نموده و با واریز وجه و ارسال اینترنتی آن به انجمن عضو شوند.