کارت عضویت

دانش آموختگان درخواست کننده کارت عضویت بااعلام درخواست خود از طریق ایمیل انجمن و واریز مبلغ 100000ریال صاحب کارت عضویت خواهند شد این کارت جهت تردد در دانشگاه و سایر اماکن مورد قرار داد  و توافق بکار خواهد رفت.